Home / تازه واردان / قربانیان قاچاق انسان به دلیل ترس از کمک‌های بشر دوستانه به دوراند

قربانیان قاچاق انسان به دلیل ترس از کمک‌های بشر دوستانه به دوراند

شمار زیادی از افرادی که قربانی قاچاق انسان هستند، هیچگاه کمک‌های ادارات سوئدی را دریافت نمی‌کنند. این موضوع را آمار جدید سازمان‌های داوطلبی که در برابر قاچاق انسان مبارزه می‌کنند، بیان می‌دارد.

به باور مدلین سوندل، کارشناس امور قاچاق انسان، این افراد می‌ترسند که با ادارات مربوط تماس اجرا کنند.

– این افراد از ترس فشار از سوی قاچاقبر و یا به دلیل ناروشن‌بودن وضعیت حقوقی خودشان و یا اعضای خانوادشان جرأت نمی‌کنند در مورد مشکلات خود صحبت کنند.

سال گذشته پُلیس و اداره خدمات اجتماعی از ۲۶۰ پرونده قاچاق انسان گزارش دادند، ولی آماری را که سازمان‌های داوطلب در امور مبارزه با قاچاق انسان منتشر کرده در حدود ۱۰۰ مورد بیشتر را ثبت کرده‌اند که به ادارات دولتی مراجعه نکرده‌اند.
– دو سوم تعداد این افراد از کشورهای غیراروپائی می‌آیند. نام برخی از این کشورها در آمار رسمی ادارات کشور ثبت نشده‌است.

سوئد کنوانسیون شورای اتحادیه اروپا را به امضا رسانیده که از جمله کمک مادی، درمانی و قضائی برای قربانیان قاچاق انسان را در بر می‌گیرد. اداره خدمات اجتماعی مسئول ارائه این کمک‌هاست به شرط اینکه از این موضوع به پُلیس گزارش شده‌باشد.

– شمار زیادی از این افراد در کشور خودشان، در راه مهاجرت و حتی در سوئد بسیار آسیب‌پذیر هستند وبا این حال با ادارات مربوطه سوئدی تماس نمی‌گیرند چرا که هراس دارند که از سوئد به کشورشان بازگردانده شوند.

در برخی از کشورهای دیگر اروپائی نیازی نیست که فرد قربانی به پِلیس شکایت کند، کافی‌ست که به سازمان‌های مدنی مراجعه کند که سپس از آن خواهد توانست این کمک‌ها را دریافت کند. به دلیل طی مراحل رسمی در سوئد، شمار زیادی از قربانیان قاچاق انسان بدون کمک باقی می‌مانند.

Check Also

اولین زن فضانورد سوئدی راهی فضا شد

الکومپس – اخبار: نخستین زن سوئدی، بعداز ظهر دیروز از پایگاه بایکوُنور در قزاقستان به …