Home / كليد سوئد / نگاهی بر قوانین سوئد
SONY DSC

نگاهی بر قوانین سوئد

نگاهی به قانون:

حقوق قانونی و آزادیهائی که مردم در سوئد از آنها برخوردار هستند، در وهله نخست توسط سه قانون اساسی کشور تنظیم میشوند: قانون نظام حکومت regeringsformen، قانون آزادی مطبوعات tryckfrihetsförordningen و قانون اساسی آزادی بیان. Yttrandefrihetsgrundlagen. قانون نظام حکومت معین میکند که قدرت دولتی بایستی با توجه به حفظ احترام به برابر بودن ارزش همه انسانها و با احترام به آزادی و حرمت و کرامت تک تک مردم اعمال شود.

دادگاهها
پارلمان سوئد از طریق وضع قانون، دادگاهها را هدایت میکند. اما دادگاهها بیطرف و مستقل از پارلمان، دولت و دیگر ادارههای دولتی هستند.

کسی که متهم به ارتکاب یک جرم است حق دارد به دادگاه برود تا دادگاه اتهام وارده به وی را بررسی کند. آن فرد بایستی بیگناه تلقی شود مگر آنکه دادگاه حکم دیگری صادر کند.

رفتار پلیس و دادگاه با بزهکاری
یک جرم هنگامی روی میدهد که یک فرد آنچنان کاری انجام دهد که بر اساس قانون مستوجب مجازات باشد. اگر شما در معرض بزهکاری قرار گرفته اید، بایستی موضوع را به پلیس گزارش دهید،شکایت کنید.

پلیس آن رویداد را بررسی خواهد کرد. آنها برای نمونه افرادی را بازجوئی خواهند کرد، از محل بروز جرم بازدید خواهند کرد و یک بررسی تکنیکی teknisk utredning انجام خواهند داد. نام این اقدامات تحقیقات مقدماتی förundersökningen است. پلیس یا دادستان تحقیقات مقدماتی را انجام میدهند.

پلیس یا دادستان میتوانند تصمیم بگیرند که تحقیقات مقدماتی را پایان دهند و پرونده را مختومه اعلام کنند. این موضوع برای نمونه هنگامی روی میدهد که مدارک و شواهد کافی وجود نداشته باشد.

اگر تحقیقات مقدماتی ادامه یابد، دادستان میتواند تصمیم بگیرد که به علت آن بزهکاری نسبت به فرد مورد نظر اقامه دعوا åtala کند. این بدان معناست که یک دادرسی rättegång در دادگاه بدوی tingsrätten صورت خواهد گرفت.

وظیفه دادگاه آنست که ببیند آیا دادستان میتواند ثابت کند که فردی که نسبت به وی اقامه دعوا شده است، واقعاً جرم مورد ادعای دادستان را مرتکب شده است یا نه.

مسئولیت پدر یا مادر بودن
در قانون سوئد (قانون والدین föräldrabalken) آمده است که یک کودک حق دارد از مراقبت، مواظبت، امنیت و آرامش و تربیت خوب برخوردار شود. به کار بردن خشونت جسمی و روانی در امر تربیت کودکان در سوئد ممنوع است. خشونت جسمی به معنای به کاربردن هر گونه خشونت بدنی است. خشونت روانی نیز هر گونه تهدید، ترساندن، کنترل کردن و توهین به یک انسان دیگر است. این قانون موسوم است به قانون ضد تنبیه بدنی anti-agalagen و از سال ۱۹۷۹ در سوئد وجود داشته است.​

Check Also

زبان سوئدى را به شیوه ای سرگرم کننده بیآموزید

تمرین زبان سوئدی را شروع کنید در اینجا برنامک (آپ) و وبسایت هایی وجود دارند …