Handelsbankens vd Carina Åkerström. Arkivbild.

Neddragningar pressar Handelsbankens vinst


BankTT

Handelsbankens vinst i tredje kvartalet pressades nedåt av en avsättning på 1,5 miljarder för att täcka kostnader för kontorsnedläggningar och personalminskningar.

Banken beskriver samtidigt affärsutvecklingen under kvartalet som god.

”Bolånemarknaden i Sverige hade en fortsatt god tillväxttakt och banken ökade sin andel av nyutlåning under tredje kvartalet. Nettoinflödet till bankens fonder i Sverige var mycket starkt, samtidigt som marknaden som helhet hade nettoutflöden”, skriver Handelsbanken i sin rapport.

Banken tillägger att nedgången för utlåning till företagskunder i slutet av andra kvartalet fortsatte under tredje kvartalet.

Vd Carina Åkerström lyfter i en kommentar till TT fram att intäkter och kostnader utvecklas bra.

Anpassade kontor

”Det är ett resultat som innehåller många bra delar, inte minst på intäktssidan. Men framför allt har vi återtagit kontrollen över kostnaderna. Det är viktigt. De underliggande kostnaderna minskar nu. Vi har tagit oss ur den period då kostnadsökningar var större än intäktsökningarna”, skriver hon.

”Kontoren fortsätter att vara vår ryggrad. Därför kommer vi att satsa på och utveckla deras verksamhet. Vi har alltid anpassat kontorsnätet efter kundernas efterfrågan. De senaste åren har det inneburit färre kontor, men samtidigt mer utlåning och högre intäkter. Det är den utvecklingen vi nu fortsätter med”, tillägger hon.

Handelsbanken redovisar en rörelsevinst på 4 227 miljoner kronor för tredje kvartalet i år. Det kan jämföras med rörelsevinsten på 4 641 miljoner kronor motsvarande period i fjol.

Men justerat för valutaeffekter och jämförelsestörande poster steg vinsten med 14 procent, enligt Handelsbanken. Bland annat tynger närmare 1,5 miljarder kronor i en avsättning för att täcka kostnader för omstruktureringar.

”Betydligt bättre”

Resultatet var sämre än vad analytiker i snitt hade räknat med.

”Analytikerna har utgått från att nedskrivningarna kommer i fjärde medan vi tar de redan i tredje. Tar man med den effekten är resultatet för tredje kvartalet betydligt bättre än analytikernas förväntningar”, skriver Handelsbankens kommunikationschef Jan Larsson i en kommentar.

Kreditförlusterna stannar på 49 miljoner kronor, mot 192 miljoner ett år tidigare. Kostnaderna ökade dock totalt till 6 738 miljoner, upp från 6 282 miljoner.

Räntenettot sjönk till 7 893 miljoner kronor, från 8 047 miljoner kronor. Det var något lägre än väntat. Analytiker hade räknat med nästan 8 000 miljoner.

Provisionsnettot minskade också något, ned till 2 672 miljoner kronor, från 2 724 miljoner kronor. Där låg snittprognosen på 2 636 miljoner kronor.

About Sten

Check Also

Polisen varnar för bedragare i e-julhandeln

EkonomiTT Årets största ”shoppingfest” är också julafton för kriminella. När rekordmånga handlar på nätet ser …