Kunskapen om hur värdet på bostäder i Sverige påverkas av hur pass klimatutsatta de är brister och behöver bli bättre. På bilden en översvämning i Boden i Norrbotten i maj i år.

SBAB: Klimatrisker kan påverka bostadsvärdet

BostadsmarknadTT

Höjda havsnivåer och ökad nederbörd – klimatförändringarna väntas drabba även Sverige.

Men kunskapen om hur värdet på bostäder i Sverige påverkas av hur pass klimatutsatta de är behöver bli bättre, enligt SBAB:s chefsekonom.

MSB och SMHI bedömer att det inom en 30-årsperiod kommer vara flera områden i Sverige som kommer att vara särskilt riskutsatta för översvämningar, genom havsnivåhöjning men också på grund av ökad nederbörd. Så om du köper ett hus i dag och ska bo där i minst 30 år, då är vi framme vid den tidpunkt där det börjar bli problem, säger Robert Boije, chefsekonom vid SBAB, till TT.

Förutom att det saknas svenska studier på hur värdet på hus belägna i översvämningskänsliga områden påverkas är kunskapen hos både bostadsägare och myndigheter dålig, menar Boije som tar upp ämnet i en debattartikel i Sydsvenskan.

Sprida kunskap

Utifrån de internationella studier som gjorts på ämnet kan man dra vissa slutsatser, säger han.

När det sker en översvämning så drabbas värdet på huset väldigt mycket. Men däremot snabbt efter översvämningen så har den negativa priseffekten försvunnit. Det tyder på att minnet är kort bland de som köper hus. Därför är det viktigt att kontinuerligt påminna om att detta är en reell risk.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en lista med 25 särskilt utsatta områden.

Jag tror inte det är många som känner till den, så den skulle man kunna sprida på ett bättre sätt än vad som gjorts, säger Boije.

Vallar och bygglov

Även kommuner och landsting behöver bättra på sin kunskap, säger Boije. Kommuner bör exempelvis se över i vilka områden de beviljar bygglov och kommuner och landsting bör snabbare ta fram risk- och sårbarhetsanalyser, något de enligt lag ska göra.

Förebyggande åtgärder är bland annat att bygga vallar och inte bevilja bygglov i alltför låglänta riskutsatta områden.

Trots att det kan verka långt fram i tiden tills Sverige märker av klimatförändringarna är det viktigt att ta detta på allvar redan nu, menar Boije.

Värdet på ditt hus kan sjunka långt innan problemen blir akuta eftersom värdet styrs av förväntningar om vad som kan komma att ske i framtiden.

About Sten

Check Also

USA-jobben ökar – men i lägre takt

EkonomiTT Fler nya jobb än väntat – närmare 1,8 miljoner stycken – skapades i USA …